O Alma Mater

Smo samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, akreditirana po predpisih in merilih institucij Republike Slovenije. Specializirani smo za ponudbo karierno orientiranega izobraževanja v deficitarnih poklicih.

Naši študijski programi so relevantni, moderni, interdisciplinarni in interaktivni.

Našim študentom ponujamo bogato in raznoliko akademsko okolje, ki jim zagotavlja priložnosti tako intelektualnega razvoja kot tudi pridobitev profesionalnih znanj in veščin. Naše metode poučevanja so v skladu z mednarodnimi standardi. Osredotočeni smo na v izobraževanje kadra zaposljivih poklicev, svojim študentom pa nudimo fleksibilen, prilagodljiv in učinkovit pristop k študiju.

Študiraj za zaposljiv poklic

Na Alma Mater velik poudarek namenjamo praksi, saj ta omogoča uporabno znanje in navezovanje pravih stikov, ki bodo prišli prav tudi pozneje v karieri.

Da se resnično prilagajajo svojim študentom, pa dokazuje tudi njihovo pravilo, da se predavanja snemajo in so študentom na voljo vse leto, kar jim omogoča lažje usklajevanje študijskih obveznosti z zasebnim življenjem.

Online informativni dnevi

Udeleži se naših online informativnih dni in spoznaj študijski utrip na Alma Mater.

Predstavitev študijskih programov

Preden se vpišeš na študij, se opremi s čim več informacijami in izberi študij, ki te bo veselil ter ti po koncu prinesel tudi dobro zaposlitev.

FIZIOTERAPIJA

Dodiplomski študij Fizioterapije na Alma Mater Euroapaea – ECM vas bo izobrazil in oblikoval v strokovne in vešče zdravstvene delavce na področju medicinske rehabilitacije.

Med študijem fizoterapije študenti pridobijo potrebno znanje iz anatomije, fizioterapije, klinične medicine in drugih potrebnih predmetov, ob pomoči katerih se izurijo v vrhunske strokovnjake. Obvezni del študijskega programa je tudi praksa, kjer se študentje bolje spoznajo s poklicem in delovnimi nalogami fizioterapevta. Cilj dodiplomskega študijskega programa Fizioterapija na Alma Mater Euroapaea – ECM je oblikovanje diplomanta, katerega znanje in sposobnosti ustrezajo potrebam prebivalstva in hkrati zagotavljajo nadaljnji razvoj stroke.

TRAJANJE ŠTUDIJA:
6 semestrov / 3 leta

KREDITNE TOČKE:
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:
diplomirani fizioterapevt / diplomirana fizioterapevtka

LOKACIJA ŠTUDIJA:
Maribor, Koper, Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ:
oktober

Več o študiju

ZDRAVSTVENA NEGA

Dodiplomski študijski program Zdravstvena nega na Alma Mater Europaea – ECM da bodočim zdravstvenim delavcem poglobljeno znanje tako na področju zdravstvene nege kot tudi s področij naravoslovnih in družboslovnih ved. Oboje pa je bistvenega pomena pri izobraževanju profesionalnega in strokovnega zdravstvenega osebja.

Diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki tvorijo pomemben del zdravstvene oskrbe vsakega pacienta. Pogosto nega pacienta vključuje veliko več kot le formalno pomoč, zdravstveni delavci se na delovnem mestu razdajajo in pacientom nudijo tudi čustveno podporo.

Prav zato se na Alma Mater Europaea – ECM posebej potrudimo, da študentom poleg vrhunske izobrazbe nudimo okolje, ki jih bodri in jim daje priložnost udejstvovanja v različnih disciplinah. Študij zdravstvene nege bodočim diplomantom da tako teoretično kot tudi praktično znanje. Diplomanti pa se lahko odločijo tudi za nadgradnjo v obliki podiplomskega študija zdravstvene vede.

TRAJANJE ŠTUDIJA:
6 semestrov / 3 leta

KREDITNE TOČKE:
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:
diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA ŠTUDIJA:
Maribor, Murska Sobota

ZAČETEK PREDAVANJ:
oktober

Več o študiju

SOCIALNA GERONTOLOGIJA

Socialna gerontologija, ki je veja gerontologije, je veda o procesih staranja in starosti. Osredotoča se na proces aktivnega in produktivnega staranja ljudi z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti in sprejemanja lastne starosti.

Socialna gerontologija je inovativen študijski program, ki se posveča problematiki, s katero se ukvarjamo tako doma kot po svetu zaradi naraščanja starajočega se prebivalstva. Odgovarja na aktualna vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, staranja, umiranja in smrti ter smisla življenja, in sicer z različnimi metodami in tehnikami. Diplomantom na različnih ravneh ponujajo vedenja in znanja za razumevanje starejših in uspešno delo z njimi.

TRAJANJE ŠTUDIJA:
6 semestrov / 3 leta

KREDITNE TOČKE:
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:
diplomirani socialni gerontolog / diplomirana socialna gerontologinj

LOKACIJA ŠTUDIJA:
Maribor, Koper, Ljubljana, na daljavo*

ZAČETEK PREDAVANJ:
oktober

Več o študiju

MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV

Dodiplomski triletni študijski program Management poslovnih sistemov z vključevanjem relevantnih in praktičnih predmetov, raziskovalnega praktičnega dela in podjetniških aktivnosti zagotavlja študentom koristno in praktično naravnano izobraževanje.

Z odličnimi strokovnjaki iz prakse in njihovimi izkušnjami omogočamo učenje novih pristopov ter reševanje konkretnih problemov iz prakse. Študenti bodo s pridobljenimi znanji lahko učinkovito dosegali cilje podjetja ali organizacije. Študijski program študentom zagotavlja trdne temelje tako v znanju podjetništva kot tudi na (za podjetništvo potrebnih) področjih prava, ekonomije in informacijske tehnologije, saj je študij zasnovan glede na najpogostejše zahteve delodajalcev.

TRAJANJE ŠTUDIJA:
6 semestrov / 3 leta

KREDITNE TOČKE:
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:
diplomirani manager poslovnih operacij (VS) / diplomirana managerka poslovnih operacij (VS)

LOKACIJA ŠTUDIJA:
Maribor, na daljavo*

ZAČETEK PREDAVANJ:
oktober

Več o študiju

SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Dodiplomski študijski program Spletne in informacijske tehnologije (VS) na Alma Mater Europaea je prvi program na slovenskih univerzah, ki se osredotoča na splet kot osrednji prostor. Program so načrtovali profesorji iz industrije in podjetništva ter vrhunski mednarodni strokovnjaki in raziskovalci. V praktični del študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije so v veliki meri vključena vsa pomembna slovenska IKT podjetja. Kot predavatelji pa v programu sodelujejo profesorji z najboljših univerz, kot sta na primer Univerza za tehnologijo v Krakowu in Freie Universität Berlin.

Študentje se v programu naučijo snovati, razvijati in dizajnirati spletne in mobilne aplikacije na različnih napravah. Pridobijo veliko mero podjetniških veščin in praktičnih izkušenj pod strokovnim mentorstvom v visoko tehnoloških podjetjih. Program pa ne obravnava le tehničnega vidika kot klasični programi s področja računalništva, temveč po svetovnih trendih tudi znanja za razumevanje medsebojne povezanosti tehnologije in človeka. Vključili smo znanja s področja podjetništva, dizajna, psihologije, ekonomije in prava ter drugih povezanih disciplin, ki so potrebna za kreativno ustvarjanje novih rešitev v spletu. Hkrati pa zahtevajo nove pristope, skupinsko delo, odprto razmišljanje in sodelovanje ter povezovanje med ljudmi iz različnih strok.  

TRAJANJE ŠTUDIJA:
6 semestrov / 3 leta

KREDITNE TOČKE:
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:
diplomirani inženir spletnih in informacijskih tehnologij (VS) / diplomirana inženirka spletnih in informacijskih tehnologij (VS) (dipl. inž. splet. in inf. teh.)

LOKACIJA ŠTUDIJA:
Maribor, Koper, Murska Sobota, Ljubljana, na daljavo*

ZAČETEK PREDAVANJ:
oktober

Več o študiju

ARHIVISTIKA

Cilj študija arhivistike je izobraziti študente na področju vrednotenja, registracije, upravljanja, poročanja, potrjevanja in varovanja ter dolgodobnega vzdrževanja arhivskega in dokumentarnega gradiva. Diplomirani arhivisti bodo pridobljeno znanje uspešno uporabljali pri obvladovanju dokumentov, ne oziraje se na to, na kakšne načine in oblike so nastajali.

Znanje je potrebno za učinkovito poslovanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom od njegovega nastanka, hrambe pri ustvarjalcih, uporabe, vrednotenja, varovanja do predaje v dolgoročno hrambo v pristojni arhiv.

S pridobljenim znanjem na študiju arhivistike in pridobljenim nazivom diplomirani arhivist bodo diplomanti sposobni:

ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega in dokumentarnega gradiva,

uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov in oblik komunikacijske tehnologije,

urejati in delovati v sistemih klasičnega in elektronskega arhiviranja,

celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso ter odločati o usodi arhivskega in dokumentarnega gradiva,

obvladovati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij.

TRAJANJE ŠTUDIJA:
6 semestrov / 3 leta

KREDITNE TOČKE:
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:
diplomirani arhivist / diplomirana arhivistka

LOKACIJA ŠTUDIJA:
Maribor, Ljubljana, na daljavo*

ZAČETEK PREDAVANJ:
oktober

Več o študiju

HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Študijski program je zasnovan na temeljnih vidikih filozofskih, religijskih, zgodovinskih, antropoloških ter umetniških disciplin, ki omogočajo razumevanje sveta, v katerem živimo. Študijsko popotovanje se prične z uvajanjem v temelje filozofije v Grčiji s posebnim poudarkom na etiki, umetnosti, književnosti, logiki in hermenevtiki. V nadaljevanju študija se vsebine poglabljajo in nadgrajujejo z raziskovalnimi seminarji, izbirnimi predmeti ter z uporabnimi vidiki sodobnih humanističnih ved, kot so okoljska etika, nove tehnologije, nove rabe energij ter sodobne teme iz teologije, politične ekonomije ter filozofije.

Na posebej pozoren način se študijski program posveča razumevanju in vrednotenju humanističnih fenomenov, ki omogočajo strokoven in ozaveščeno etičen način soočanja z izzivi dehumanizacije posameznikov ali družbenih skupin. Razlike med spoloma? Razlike med kulturami? Razlike med religijami? V prepoznavanju različnosti se učimo strpnosti in obravnavamo temeljne dileme humanizma sodobnega časa.

TRAJANJE ŠTUDIJA:
6 semestrov / 3 leta

KREDITNE TOČKE:
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:
diplomant humanistike / diplomantka humanistike

LOKACIJA ŠTUDIJA:
Ljubljana, na daljavo*

ZAČETEK PREDAVANJ:
oktober

Več o študiju

AKADEMIJA ZA PLES

Akademija za ples izvaja visokošolski strokovni študijski program Ples, koreografija in omogoča študentom pridobitev izobrazbe po prvi bolonjski stopnji.

To je edina ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvostopenjsko bolonjsko izobrazbo na področjih sodobnega plesa in baletne metodike. Izvaja se ločeno po plesnih smereh s skupnim izvajanjem teoretičnih in nespecifičnih predmetov. Izvajalci programa so uveljavljeni in priznani mednarodni plesni ustvarjalci in pedagogi. Diploma pridobljena na Akademiji za ples omogoča kompetence za uspešno delovanje na področju plesa kot koreografi in plesni/baletni pedagogi.

TRAJANJE ŠTUDIJA:
6 semestrov / 3 leta

KREDITNE TOČKE:
180 ECTS

PRIDOBLJEN NAZIV:
diplomirani plesalec/ka, koreograf/inja

LOKACIJA ŠTUDIJA:
Ljubljana, na daljavo*

ZAČETEK PREDAVANJ:
oktober

Diplomanti lahko svoje izobraževanje nadaljujejo na magistrskem programu Študije plesnih umetnosti.

Več o študiju

“Za študij Fizioterapije na Alma Mater Europaea sem se odločil zaradi možnosti ogleda predavanj preko spleta ter ponovnega ogleda le teh pred izpiti, saj sem bil športno aktiven in se mi redni študij ne bi izšel zaradi pomanjkanja časa.
Študentom predlagam sprotno učenje, saj bodo na tak način odnesli največ znanja in pridobili pri času. Vključevanje v obštudijske dejavnosti jim bo omogočilo pridobitev dodatnega znanja in spoznavanje kolegov, s katerimi lahko spletejo tudi prijateljstva.”

Almedin Muharemovič, diplomat fizioterapije na Alma Mater ter fizioterapevt prve ekipe NK Maribor

“Ker me je že od nekdaj veselilo delo s starejšimi, sem takoj ob obisku prvih predavanj in vaj dobila nekakšno potrditev in motivacijo, da je področje socialne gerontologije res to, kar si želim delati v prihodnje. Vse strokovne ekskurzije, praksa in prostovoljno delo v okviru študija pa so mi dali še dodatno vrednost ter in pridobljeno znanje. ”

Veronika Gorišek, doktorska študentka socialne gerontologije

“Najbolje se obrestuje naložba v znanje.”

B. Franklin

Pogosta vprašanja
in odgovori – FAQ

Glavna prednost študijskih programov na Alma Mater je, da so ustvarjeni in oblikovani po najvišjih merilih in standardih v izobraževanju z namenom, da izobrazimo visoko zaposljive diplomante z znanjem, ki je neposredno uporabno v praksi. Študij poteka v manjših skupinah, kar omogoča lažje povezovanje in sodelovanje, učenje in medsebojno komunikacijo.

Študij na Alma Mater je izredni. Predavanja se izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Vsa predavanja so posneta in si jih je možno kadarkoli ogledati v kolikor se predavanj ne morete osebno udeležiti.

Zaradi vse večjega povpraševanja po študijskih programih na Alma Mater, je za nekatere študijske smeri na dodiplomski študijski stopnji, vpis omejen.

Vsi študijski programi Alma Mater Europaea – ECM so akreditirani s strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Primerljivost ter priznavanje izpitov in diplom zagotavljata skladnost študija na AMEU – ECM po bolonjskem sistemu, kar omogoča prehodnost in nadaljevanje študija na domačih in tujih univerzah.

Na Alma Mater študentom in mladim diplomantom omogočamo dragocene izkušnje iz tujine, ki pozitivno vplivajo tako na osebni kakor tudi strokovni razvoj, ter s tem na boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest. Študentska mobilnost je možna za namen študija ali za namen prakse.

Več o študentski mobilnosti na povezavi www.almamater.si/erasmus-s80.